USS Casimir Pulaski (SSBN-633)

The Story Of A Cold War Warrior

Guestbook

Guestbook for visitors

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

1139 Comments

Reply DerrickVic
6:04 AM on September 28, 2020 
Ð?Ñ?ивеÑ? вÑ?ем! Ð?лаÑ?нÑ?й Ñ? ваÑ? Ñ?айÑ?! ЧÑ?о Ñ?кажеÑ?е по поводÑ? Ñ?Ñ?иÑ? новоÑ?Ñ?ей?: Ð?Ñ? двÑ?Ñ? до пÑ?Ñ?и Ñ? Ð?вгением СаÑ?ановÑ?ким, 13.09.17 http://techrize.ru/news/27060-ot-dvuh-do-pyati-s-evgeniem-satanovskim-130917.html СбеÑ?банк пÑ?одал Ð?Ñ?Ñ?еÑ?иевÑ? 2% акÑ?ий РÑ?Ñ?Ñ?неÑ?Ñ?и СбеÑ?банк пÑ?одал Ð?Ñ?Ñ?еÑ?иевÑ? 2% акÑ?ий РÑ?Ñ?Ñ?неÑ?Ñ?и Ð?Ñ?Ñ? много вÑ?его наÑ?ел Ñ?Ñ?Ñ?: новÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?ионнÑ?е Ñ?еÑ?нологии http://techrize.ru/ об инÑ?оÑ?маÑ?ии инÑ?оÑ?маÑ?ионнÑ?Ñ? Ñ?еÑ?нологиÑ?Ñ? и заÑ?иÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?ии http://techrize.ru/information-technology-it/
Reply JamesAmins
2:32 AM on September 28, 2020 
Ð?Ñ?ивеÑ? вÑ?ем Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?никам Ñ?оÑ?Ñ?ма! Ð?аÑ?ел Ñ?дивиÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?оÑ?оподбоÑ?кÑ? на Ñ?Ñ?ом Ñ?айÑ?е: http://agentorange.ru : кÑ?аÑ?ивÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кие девÑ?Ñ?ки http://agentorange.ru/girls/ ЦвеÑ?нÑ?е «аÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ки» http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/424-cvetnye-atkrytki.html Ð?иÑ?а Ð?айÑ?ли оÑ?пÑ?авила Ñ?анаÑ?а за Ñ?еÑ?еÑ?кÑ? Ð?иÑ?а Ð?айÑ?ли оÑ?пÑ?авила Ñ?анаÑ?а за Ñ?еÑ?еÑ?кÑ? http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/4300-prelesti-raboty-fotografom-dikoy-prirody.html
Reply Zelenayij
12:23 AM on September 28, 2020 
Ð?дÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е гоÑ?пода
url=https://belyjmost.by/ says...
!
Ð?аÑ?а конÑ?оÑ?а занимаеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вÑ?Ñ?е 10 леÑ? пÑ?одажей пÑ?омÑ?Ñ?леннÑ?Ñ? и Ñ?аÑ?аднÑ?Ñ? кÑ?аÑ?ок в гоÑ?оде Ð?инÑ?ке.Ð?Ñ?новнÑ?е напÑ?авлениÑ? и видÑ? наÑ?ей деÑ?Ñ?елÑ?ноÑ?Ñ?и: https://drive.google.com/file/d/1Rjn-phsZoQftAlG7KZHhbxRAHyVUWC20/view?usp=sharing Ð?Ñ?егда Ñ?адÑ? помоÑ?Ñ? Ð?ам! С Ñ?важением, BELYJMOST http://9yma.net/home.php?mod=space&uid=99070 https://rusamara.com/user/annatpittay1864/ https://www.runmang.net/space-uid-75355.html http://forum.myslash.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=29164 http://www.actionfigs.com/forums/member.php/247701-Zelenazxf
Reply Vitaliylbqj
1:58 AM on January 20, 2020 
Ð?обÑ?ого вÑ?емени Ñ?Ñ?Ñ?ок дÑ?Ñ?зÑ?Ñ?! Ð?аÑ?а компаниÑ? занимаеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вÑ?Ñ?е 10 леÑ? пÑ?одажей аква изделий длÑ? декоÑ?а помеÑ?ений в Ð?деÑ?Ñ?е. Ð?оÑ? оÑ?новнÑ?е видÑ? пÑ?одÑ?кÑ?ии, коÑ?оÑ?Ñ?е мÑ? можем пÑ?едложиÑ?Ñ? вам: 1)Ð?Ñ?зÑ?Ñ?Ñ?коваÑ? панелÑ? â?? УникалÑ?нÑ?й декоÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?й замениÑ? акваÑ?иÑ?м, и Ñ?делаеÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ной аÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? в Ð?аÑ?ем помеÑ?ении. Ð?аннÑ?й вид аква конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ий оÑ?лиÑ?но подÑ?одиÑ? длÑ? лÑ?бого Ñ?ипа помеÑ?ений. 2)Ð?оздÑ?Ñ?но пÑ?зÑ?Ñ?Ñ?коваÑ? панелÑ?- СлÑ?жиÑ? оÑ?лиÑ?нÑ?м Ñ?еÑ?ением длÑ? зониÑ?ованиÑ? помеÑ?ений в виде пеÑ?егоÑ?одок, как длÑ? жилÑ?Ñ?, Ñ?ак и длÑ? обÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?Ñ? помеÑ?ений. Ð?Ñ?оме Ñ?ого, Ð?Ñ? Ñ?делаеÑ?е пÑ?авилÑ?нÑ?й вÑ?боÑ?, еÑ?ли поÑ?Ñ?авиÑ?е Ñ?акое изделие в каÑ?е, Ñ?еÑ?Ñ?оÑ?ане или Ñ?па Ñ?алоне, Ñ?Ñ?о пÑ?идаÑ?Ñ? динамиÑ?ноÑ?Ñ?и в Ð?аÑ? инÑ?еÑ?Ñ?еÑ? и оÑ?лиÑ?но его дополниÑ?. 3)Ð?одÑ?наÑ? Ñ?Ñ?ена â?? Ð?ква декоÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?й поможеÑ? Ð?ам Ñ?аÑ?Ñ?лабиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? и немного поÑ?елакÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? поÑ?ле Ñ?Ñ?желÑ?Ñ? бÑ?дней, а Ñ?веÑ?овой Ñ?Ñ?Ñ?екÑ? бÑ?деÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? как Ñ?веÑ?илÑ?ник или Ñ?оÑ?Ñ?еÑ? Ñ? Ñ?Ñ?нкÑ?ией Ñ?веÑ?оÑ?еÑ?апии, коÑ?оÑ?аÑ? пÑ?именÑ?еÑ?Ñ?Ñ? длÑ? леÑ?ениÑ? Ñ?азлиÑ?нÑ? пÑ?иÑ?иÑ?еÑ?киÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?в. 4)Ð?одно пÑ?зÑ?Ñ?Ñ?коваÑ? панелÑ? - Ð?Ñ? пÑ?именÑ?ем пÑ?зÑ?Ñ?Ñ?ковÑ?е панели в ниÑ?и, в виде пеÑ?егоÑ?одки, можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? наполÑ?ного Ñ?ипа, возле Ñ?Ñ?енÑ?, навеÑ?ного наÑ?Ñ?енного Ñ?ипа.
Reply Velmaher
6:01 PM on January 19, 2020 
Hello,I look for new acquaintances! Men are more than 20 years. a little about me:https://about.me/alexa.smith
Reply NicolasHob
3:58 AM on January 19, 2020 
Tonight it's it can't become infected with much worse cialis get online Versus no united should yet sensible of like I'm two quarters and a heart down order tadalafil And I don't deficiency to draw a blank how your spokeswoman sounds These words are all I have so I a postal card them I need them upright to get at near Romp, tea dance We're falling apart to halftime Prom, bop And these are the lives you fondness to contribute to Sashay, this is the avenue they'd adulation If they knew how ordeal loved me
Reply Earl Riley
10:49 AM on January 1, 2020 
Did 7 patrols on the Nathan Hale SSBN 623 Nice site, thank you!
Reply Leland Kuntzman
10:13 PM on December 29, 2019 
Been off site for a while, couldnâ??t remember login.
Reply Jerome Frank's
12:42 PM on December 17, 2019 
Been off site for a while, for how informative it is
Reply Donald Ward
10:37 AM on December 11, 2019 
James "Duane" Roberts, TM2(SS) asked me to post a hello from Springfield, Maine. (He's not on the Internet.)
Reply warren seabury
1:39 PM on December 8, 2019 
served in the seventys 8 runs lots of fun came across from the AS 32 Holland in Scotland
Reply Dave Venditto
2:51 PM on December 7, 2019 
I was a blue crew FTB plank owner on Pulaski, Captain Long was the skipper. As a side note, I missed commissioning ceremony because my wife gave birth to my son at about the moment the boat was commissioned. Captain Long wanted to know if I named him Casimir, I thought about it but didn`t. The 1st patrol was shortened because of the 11 leaks we found on the way load missiles in Charleston, spent quite a while in drydock. I made 7 patrols on Pulaski, then went to the Monroe, then to Von Steuben, Pulaski was the best. Saddly I never see any of the original guys on any sites. I`ll quit rambling on now. Dave
Reply ★ Owner
11:49 PM on November 17, 2019 
darrell baker says...
just wandering if anyone has any info on Clarence Ohles he was on the sub I think around 1965 I have patch of the sub and a little donkey he got for me in spain im his nephew
Hi Darrell, This page/website doesn't get visited nearly as often as the Pulaski Facebook page. Just log in to Facebook and you can find the page. If you post your question there, you'll more than likely get some response. More people tend to visit there than here. Cheers, Don
Reply darrell baker
6:21 PM on November 17, 2019 
just wandering if anyone has any info on Clarence Ohles he was on the sub I think around 1965 I have patch of the sub and a little donkey he got for me in spain im his nephew
Reply Dwaine Blanscet
11:28 AM on November 7, 2019 
I was assigned to SSBN 633 Blue for six patrols during mid sixties. Drank my dolphins in Rota, Spain. I have fond memories of a great group of men both at sea and the good times back in Charleston, South Carolina.
Reply Dennis Dryburgh
10:03 AM on July 27, 2019 
It should of read "Just Visiting"
Reply Dennis Dryburgh
10:00 AM on July 27, 2019 
Haven't visiting. Haven't been on this site for a while
Reply Herschel Frantz
11:38 PM on June 18, 2019 
Hi Don, I want to add my name to the sailing list. How do I get a user name and a password? Thanks, Herschel Frantz CP Blue 1990-1994
Reply David
12:32 PM on June 3, 2019 
How do you "sign-in" to the site to see "sailing list"?
Reply Dave Anderson
7:23 AM on June 3, 2019 
How about an add? Crazy Pollock from 82-84'